khoảnh khắc vàng 6

Thành viên Ban Giám Khảo

 • Nguyễn Thắng

  Chủ tịch Hội đồng

 • Mã Thế Anh

  Thành viên

 • Lê Nguyễn

  Thành viên

 • Hồ Sĩ Minh

  Thành viên

 • Lê Trí Dũng

  Thành viên

Thông tin ảnh

Thông tin ảnh